Nyhet Kun på nett Testvinner Kun hos G-Sport Byporten

Powerfuel Renset Bensin 1 l PRIMUS

89,-
89,-
Klikk & Hent

Søk, reserver og hent i butikk!

Hent og betal i butikken innen 24 timer.

  • Renset bensin
  • Kan brukes hele året

SKU# 715072

1 liter renset bensin fra Primus til bruk i multifuelbrennere.
Faresetninger Flam. Liq. 2: H225 Meget brannfarlig væske og damp.
Asp. Tox. 1: H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Skin Irrit. 2: H315 Irriterer huden.
STOT SE 3: H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Aquatic Chronic 2: H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetssetninger P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for
hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER
eller lege.
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende
hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P331 IKKE framkall brekning.
P405 Oppbevares innelåst.
Laster...